BUY XRB
0.00000000 CMC
XRB
CMC
CMC
CMC
CMC
Buy
Sell XRB
0.00000000 XRB
XRB
CMC
CMC
XRB
XRB
Trade History
Time Type Price XRB CMC
20-04-2019
07:47:39
Buy 1.00000000 582.00000000 582.11640000
25-03-2019
19:27:35
Sell 1.00000000 10000.00000000 10000.00000000
25-03-2019
10:06:54
Buy 1.00000000 3984.00000000 3984.79680000
25-03-2019
08:14:09
Buy 1.00000000 1000.00000000 1000.20000000
22-03-2019
19:03:28
Sell 1.00000000 10000.00000000 10000.00000000
29-01-2019
10:32:31
Buy 1.00000000 5.00000000 5.00100000
27-01-2019
16:56:44
Buy 1.00000000 32520.00000000 32526.50400000
27-01-2019
16:01:29
Sell 1.00000000 1000000.00000000 1000000.00000000
Sell OrderS
Buy Order
My order
Type Price (CMC) Amout (XRB) Remaining
Market
XRB / CMC Trade Now
XRB / TCC Trade Now
XRB / BTC Trade Now
CMC / TCC Trade Now
CMC / BTC Trade Now
TCC / BTC Trade Now
Token Market
CMC
TCC Trade Now
BTC Trade Now
×

Title